Sebastian The Ibis (Univ Of Miami)

Sebastian The Ibis

Sebastian the Ibis, mascot for the University of Miami